SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DERSLERİN İÇERİĞİVE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

I. YARIYIL

Türkçe I: Yazılı Anlatım(T:2, U: 0, AKTS:2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler İçin Türkçe I Yazılı Anlatım,Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Mehmet Doğan, Veli Savaş Yelok,(Editör: Mehmet Doğan), Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.

 

Yabancı Dil I   (T:3, U:0, AKTS:2)

 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Full Steam Ahead, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, (Editör: Prof. Dr. A.Vahit Çakır), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2010.

Beden Eğitimi Bilimine Giriş(T: 3, U:0, AKTS:5)

Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimine Giriş, Ali Niyazi İnal, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimi, Ali Niyazi İnal, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009.
 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş, Rasim Kale, Engin Erşen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

Yönetim Bilimi  (T: 3, U: 0, AKTS:5)

Yönetime dair kavramlar, yönetimin niteliği, önemi, yönetim düşüncesinin gelişimi, evrensel yönetim teorileri ve yönetim fonksiyonlarının incelenerek yönetim biliminin temellerinin oluşturulması.

 

Ders Kitabı:

 • Yönetim Bilimi, Ali Öztekin, Siyasal Kitabevi, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri, Bekir Parlak, Beta Basım Yayım, 2011.
 • Çağdaş Yönetim Bilimi, Şadi Can Saruhan, Müge Leyla Yıldız, Beta Basım Yayım, 2010.

Genel Cimnastik   (T:3,  U: 2, AKTS:6)

Genel cimnastiğin tanımı, tarihsel gelişimi, düzen alıştırmaları, serbest bireysel ve eşli hareketler, aletli bireysel ve eşli hareketler, aletle bireysel ve eşli hareketler.

 

Ders Kitabı:

 • Serbest Cimnastik, Ergün Şengül, Bağırgan Yayınevi, Sporsal Uygulama Dizisi 5, 2. Baskı, Ankara,1996.

 

 

Hukuka Giriş(T: 3, U: 0, AKTS:4)                                                                                                         

 

Hukukun Dalları, Özel Hukuk (Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku), Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku), Kişilik Hakları, Türk Mahkemelerinin Yapısı.

 

Ders Kitabı:

 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, A. Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavram ve Kurumları, Necip Bilge, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
 • Hukukun Temel Kavramları, Ahmet Battal, Seçkin Yayınevi, 2011.

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım    (T:3, U:2, AKTS:6)

Sağlıklı olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemi, sağlığı etkileyen faktörler, koruyucu sağlık hizmetleri, enfeksiyonların genel özellikleri, bulaşma ve korunma yolları, ülkemizde sıkça görülen ölümcül ve bulaşıcı hastalıkları tanıma ve korunma. İlk yardımın önemi, hedefleri, temel kuralları, ilk yardım malzemeleri, ilk yardımcılar, yaralıları taşıma metotları, çeşitli yaralanmalardan korunma ilk yardım ilkeleri.

 

Ders Kitabı:

 • İlk Yardım El Kitabı, Türkiye Kızılay Derneği, Yorum Matbaacılık, 5. Basım, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İlk Yardım, Bikem Süzen, Hacer İnan, Kelebek Matbaacılık, İstanbul, 2005.
 • Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları, Emin Ergen, Rüştü Güner, Ali Murat Zergeroğlu, Bülent Ulkar, Burak Kunduracıoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
 • Sporda Sağlık Bilinci ve İlk Yardım, Oğuz Kanbir, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001.
 • Sık Karşılaşılan Spor Yaralanmaları ve İlk Müdahale, Emre Ak, Yaşar Salcı, Leyla Yılmaz, Feza Korkusuz, ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 1.Basım, Ankara, 2007.

II. YARIYIL

Türkçe II: Sözlü Anlatım   (T: 2, U: 0, AKTS: 2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Ders Kitabı:

 • Üniversiteler İçin Türkçe-2 Sözlü Anlatım, Ali Yakıcı, Mustafa Yücel, Veli Savaş Yelok, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

Yabancı Dil II   (T: 3, U: 0, AKTS: 2)

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizceyi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.

 

 

 

Ders Kitabı:

 • Full Steam Ahead, Nilgün Yorgancı, Gül Keskil, (Editör: Prof. Dr. A.Vahit Çakır), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2010.

Yaşam Boyu Spor(T: 2, U: 2, AKTS: 5)

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (Jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

Ders Kitabı:

 • Yaşam Boyu Spor, Erdal Zorba, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yaşam Boyu Spor, Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2002.
 • Herkes İçin Spor/Vücut Geliştirme Fitness ve Formda Kalma, Erol Uğur, Özer Baysaling, İlpress Basım ve Yayın, 2000.

Spor Tarihi   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Beden eğitimi ve spor tarihinin anlam ve önemi, Dünya’da değişik coğrafyalarda beden eğitimi ve sporun tarihsel gelişimi, spor tarihi araştırmaları. Spor tarihinin kaynakları.

 

Ders Kitabı:

 • Çağlar Boyu Türklerde Spor, Doğan Yıldız, Telebasım Yayınevi, İstanbul, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Gürbüz ve Yavuz Evlatlar : Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, Yiğit Akın, Sena Ofset, 1. Baskı, İstanbul, 2004.
 • Türk Spor Tarihine Genel Bakış, Yunus Tayga, Ankara, 1990.
 • Osmanlıda Spor, Alâeddin Keykubat, Kültür Bakanlığı Yayınevi, 1999.
 • Türklerde Spor, Fehmi İşcan, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, 1988.
 • Osmanlı Devletinde Spor, Atif Kahraman, Kültür bakanlığı Yayınevi, 1995.
 • Türklerde Spor Kültürü, Özbay Güven, Atatürk Kültür Merkezi Yayınevi, 1992.

Atletizm (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları, gülle atma, disk atma, uzun atlama, yüksek atlama, yürüyüşler ve kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Metin Demir, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atletizm Öğretimi, Ali Demirci, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Mart 2013.

İktisada Giriş    (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)

Neo-Klasik iktisat temel ilkeleri

 

Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş, Emin Ertürk, Nobel Yayıncılık, 1. Baskı, Ocak 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Genel Ekonomi, Arslan Zafer Gürler, Nobel Yayıncılık, 4. Baskı, Mart 2013.

Bireysel Sporlar I     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Yüzme    (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı,GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

 

Badminton     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

 

Sportif Ritmik Cimnastik (Kız)      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                     

                                              

Tanım,tarihçe,serbest ve aletli (ip,çember,top,lobut,kordela,vb.) hareketler ve yarışma kuralları.

 

Ders Kitabı:

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Arzu Karaali Konter, İnkılap Yayınevi, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Filiz Doğan, Figen Altay, Ünal Ofset, Ankara, 1996.

 

 

Güreş     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                           

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensiplerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

 

Kayak      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                         

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişleri).

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

 

Tenis      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                           

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken,Öğretmenin El Kitabı,Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

 

Dağcılık       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

                                                                                                                                                      

Temel Teknikler, Taktik ve Kondüsyon Çalışmaları

 

Ders Kitabı:

 • Yüksekler Yeni Başlayanlar İçin Dağcılık, Özge Buzbaş, Büke Yayınları, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Dağcılık ve Tırmanış Kitabı, Tony Lourens, Alfa Yayınları, 2010.
 • Kış Dağcılığı Teknik ve Taktikler, Tunç Fındık, Akut Yayınları Yayın No: 7, 2009.

 

 

Masa Tenisi     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                 

Masa Tenisinin tanımı, Tarihçesi, Temel tekniklerin öğrenimi ve öğretim teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

 

Bisiklet  (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                

Bisiklet ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin tanıtımı ve öğretimi.

 

Ders Kitabı:

 • Serious Cycling, Edmund R. Burke, Human Kinetics, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Cutting-Edge Cycling, Hunter Allen, Stephen S. Cheung, Human Kinetics, 2012.

 

 

Halter (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                               

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Halter Temel Ağırlık Çalışmaları ve Güç Geliştirme, Çınar Yazıcı, Ertem Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2. Baskı, Ankara, 1997.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • S.G.M. Türkiye Halter Federasyonu, IWF El Kitabı. Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara
 • Halter ve Güç Geliştirme, Ömer Öztürk, Özel Basım, Ankara, 1992.

 

 

Orientring      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                   

Orientring amacı ve kuralları, tarihcesi, harita bilgisi, pusula bilgisi, yarışma alanları başlama ve bitiş, bir yarışma planlama, yarışma alanlarının seçilmesi ve yarışma.

 

Ders Kitabı:

 • Çocuklara Oryantiring Eğitimi, Ekrem Deniz, Gülsen Karaman, Fatih Bektaş, OğuzhanYoncalık, Veysel Güler, Ali Kılınç, Adem Ateş, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Orienteering: Skills- Techniques-Training, Carol McNeill, The Crowood Press Ltd., 2010.
 • Teaching Orienteering, Carol McNeill, Jean Cory-Wringht, Tom Renfrew, Human Kinetics, 1998.

 

 

Kürek (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                              

Kürek sporuna özgün kuramsal bilginin öğretimi, tekne sınıflarının tanıtımı, tempo, rota tutma ve ayarları ile karar çalışmalarının öğrenimi.

 

Ders Kitabı:

 • Rowing Faster Training-Rigging-Technique-Racing, Volker Nolte, Human Kinetics, 2004.

 

 

Kano ve Rafting(T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                  

 

Kano Sporunun Türkiye’de ve Dünyadaki Gelişimi; Türkiye’deki Kano Yarışmalarının Düzenlendiği Merkezler; Kurul ve Yönetmelikler; Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı; Küreğin Özellikleri; Yarışmalarda Kullanılan Teknelerin Özellikleri; ICF Kuralları; Kano Yarış Kategorileri ve Mesafeleri: Durgun su sürat yarışı, Akarsu slalom yarışı, Akarsu serbest iniş yarışı, Maraton yarışı, Yelkenli kayak yarışı; Kano Polo Müsabakası; Program ve Yarışlar; Raftingde kürek çekme teknikleri, ivinti teorisi, rafting malzemeleri, rafting ekibi yönetimi ve eğitimi, güvenlik ve acil durum formaliteleri, liderlik, işaretler.

 

Ders Kitabı:

 • Herkes İçin Rafting, Jib Ellison (Çevirenler: Hülya Yeltepe, Nuri Topsakal), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 

 • Canoeing (Outdoor Adventures Series), Pamela Dillon, Jeremy Oyen, Human Kinetics, Pap/DVD edition, 2008.

 

 

Step – Aerobik   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                   

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, 2003.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, 2006.

 

 

Okçuluk  (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                              

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okçuluk, Kürşat Aktepe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

 

 

Satranç   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                              

Satrançın Esasları Nelerdir?; Satranç Taslarının Simgelerini; Anlamlandırma; Kalenin, piyonun, vezirin, filin, şahın, atın hareketlerinin incelenmesi; Kiş nedir: Kişten korunma yolları; Taşların alınışı; Satrançta Büyük Rok ve Küçük Rok Hareketleri; Satrançta figürlerin kuvvet karşılaştırması; Rok esnasında uygulamadaki kurallar; Notasyon nedir?: Kuvvetli hamle-Zayıf hamle nedir?: Satrançta kalite nedir; Satrançta pozisyonel üstünlük nedir?; Satrançta hafif ve kuvvetli (ağır) aletler nedir?; Satrançta Savunmasız Taşlar Nedir?; Satrançta Açarak şah, Çifte şah, Açmaz kavramları; Satrançta mat problemleri nasıl çözülür?; İki kale matı, Tek kale matı, Vezir ile matlar; Oyun sonu finalleri; Satrançta piyon finalleri.

 

Ders Kitabı:

 • Satranç Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin), Muzaffer Tetik, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Satranç Çalışma Kitabı, Ozan Çapan, ODTÜ Yayınevi, Ankara, 2007.

 

 

İzcilik  (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                   

İzci andının öğretimi, izci ve yavrukurt selamının anlamı, izci türesi, Atatürk’ün izcilik hakkındaki söylevleri ve görüşleri, izci yürüyüşleri, izci işaretleri, izci liderinin özellikleri, izcilik teşkilatının tanımı, Yurt içi v uluslararası izci kamplarının incelenmesi, İzcilik faaliyetlerinin ilk ve ortaöğretimdeki önemi, İzcilik katagorileri, (Yavrukurt, küçük izci, ergin izci) ve bölümleri, (Kara izcisi, hava izcisi, deniz izcisi) Türkiyede izciliğin gelişimi, izci yürüyüşlerinde ve kamplarında ilk yardım, Hafta sonu izci kampı.

 

Ders Kitabı:

 • İzcilik, Ayhan Gültaş, Bulut Yayınları, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk İzcilik Tarihi, Gökhan Uzgören, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2000.

 

 

Gösteri Cimnastiği(T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

                                                                                                                                                      

Amacı, tanımı, kapsamı, ve özellikleri dans stili ve çeşitleri, kareografik şekil ve biçim sahne alanının kullanılması, müzik, kıyafet, zemin, ışıklandırma ve makyaj bilgisi, alet seçimi ve uyumu. Yaş gruplarına göre gösteri ve özellikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için örnek gösteri programları.

 

Ders Kitabı:

 • 19 Mayıs Gösterileri, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Tören Kutlama ve Saha İçi Gösteri Teknikleri, Caner Onay, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2004.
 • Cimnastik Gösterileri Örnek Programları, Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları No: 6, Ankara, 1974.

 

 

Judo        (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

                                                                                                                                                      

Judo spor dalının; genel ve özel teknik uygulamasının teorik ve uygulamalı olarak pekiştirilmesine yönelik kavramların incelenmesini içerir.

 

Ders Kitabı:

 • Judo Teknik-Taktik Kondüsyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Judo, Hakan Kaplan, Marmara Kitabevi, Bursa, 1993.
 • Judo Eğitimi El Kitabı, Hazırlayan: Nelmettin Karabulut, Judo ve Karate Federasyonu Yayınevi, Ankara, 1988.

 

 

Taekwondo   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)         

                                                                                             

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Taekwondo Teorisi Teknik ve Sosyo-Kültürel Eğitimi, Fikret Ramazanoğlu, İstanbul, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Taekwondo, Galip Z. Yalçınkaya, İstanbul, 1986.
 • Taekwondo Temel ve Teknik Bilgiler, Ahmet Bereket.

 

 

Atıcılık  (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                                

Atıcılık sporu ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin öğretimi konuları ele alınmaktadır.

 

Ders Kitabı:

 • Atıcılık ve Atış Sporu, Harun Sağlam, Hakan Genç, Düet Reklam Basım Yayın, Ankara, 2007.

III. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I      (T: 2, U: 0,  AKTS: 2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Ders Kitabı:

 • Türk İnlılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. Semih Yalçın, Selçuk Duman, Emine Erdoğan özünlü, Taner Aslan, Sedef Bulut, Şennur Şenel, Nuray Kılağız, İsmail Özer, İsmet Türkmen, İlhan Aksoy, Ayşe Aydın, Berikan yayınevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yahya Akyüz, Gülnihal Bozkurt, İhsan Güneş, Utkan Kocatürk, Ayraç Yayınları, 2007.

 

Spor Fizyolojisi         (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

 

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönemde uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlara organizmanın uyumu ve performansın ölçülmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Mehmet Günay, Kemal Tamer, İbrahim Cicioğlu, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Gül Tiryaki Sönmez, Ata Ofset Matbaacılık, Bolu, 2002.
 • The Physiological Basis Of Physical Education and Athletics, E.L. Fox, R.W. Bowers, M.L. Foss , Saunders College Publ.Com., New York 1988.
 • Textbook of Work Physiology : Physiological Bases of Exercise,Astrand, P.O., Rodahl, K., Mc Graw Hill Book Company, 1986.

 

Genel İşletme Bilgisi  (T: 3, U: 0, AKTS: 4)

İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletmenin kuruluş yeri, işletme fonksiyonları.

 

Ders Kitabı:

 • Genel İşletmecilik Bilgileri, Halil Can, Doğan Tuncer, Doğan Yaşar Ayhan, Adım Yayıncılık, Ankara, 1991.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Genel İşletmecilik Bilgileri, Celal Cahit Ağar, Tahir Akgemci, Enver Aydoğan, Nevzat Aypek, Ruziye Cop, Ali Eleren, Selçuk Burak Haşıloğlu, Gökhan Özer, Kadir Özer, Alparslan Özmen, İrfan Süer, Famil Şamiloğlu, Arcan Tuzcu, Nobel akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2013.

 

Türkiye’nin Yönetim Yapısı   (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)

Yönetim kavramları, yönetim sistemleri, devletin tarifi ve unsurları, merkezden ve yerinden yönetim kavramları ve merkezi ve mahalli idareler, Türkiye’nin siyasi ve idari teşkilatlanması, yasama, yürütme ve yargı, , hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları.

 

Ders Kitabı:

 • Türkiye’nin Yönetim Yapısı, A. Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yönetim Hukuku, A. Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, 2006.
 • Türkiye’nin İdari Yapısı (Kamu Yönetimi Teşkilatı), İsmet Giritli, Der yayınları, İstanbul, 2001.

 

Sosyolojiye Giriş    (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)

Sosyolojinin tanımı, alanı, gelişimi, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyal kavramlar ve kurumların açıklanması (aile, ekonomi, din, eğitim.v.s.) sosyal yapı, sosyalleşme, sosyal ilişki vesosyal gruplar

 

Ders Kitabı:

 • Sosyolojiye Giriş, Temmuz Gönç Şavran, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyolojiye Giriş, Gönül İçli, anı yayıncılık, 2002.

 

 

Spor Yönetimi I        (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)         

                                                                                 

Spor yönetimi kavramı, niteliği ve özelliği, spor yönetim modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişimi, mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Yönetimi, Hakan Sunay, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Yönetimi, Nejat Basım, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2009.
 • Sporda Yönetim ve Organizasyon, Mehmet Cankalp, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2005.

 

 

 

 

Takım Sporları I       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                 

Basketbol         (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

Hentbol       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

Futbol        (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2002.

Voleybol      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan yayınevi, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci,McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

 

 1. YARIYIL

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II    (T: 2, U: 0,  AKTS: 2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Ders Kitabı:

 • Türk İnlılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, E. Semih Yalçın, Selçuk Duman, Emine Erdoğan özünlü, Taner Aslan, Sedef Bulut, Şennur Şenel, Nuray Kılağız, İsmail Özer, İsmet Türkmen, İlhan Aksoy, Ayşe Aydın, Berikan yayınevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yahya Akyüz, Gülnihal Bozkurt, İhsan Güneş, Utkan Kocatürk, Ayraç Yayınları, 2007.

 

 

Bilgisayar       (T: 2, U: 2,  AKTS: 5)                                                                                                       

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel kavramlar, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş,DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunu hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, Internet, e-posta ve WWW.

 

Ders Kitabı:

 • Bilgisayar 1, Ahmet Taştan, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilgisayar 1, Selami Eryılmaz, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.
 • Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı ve Bilgisayar Bilimleri, Necip Ergül, Tugay Arat, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

Antrenman Bilgisi     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Antrenmanın organizma üzerindeki etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlaması,mikro, makro, yıllık planlama, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biomotor yeteneklerin geliştirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Antrenman Bilgisi, Yaşar Sevim, Fil yayınevi, 8. Baskı, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Antrenman Teorisi, Uğur Dündar, Nobel Yayın Dağıtım, 8. Baskı, Ankara, 2012.

 

 

Bütçe ve Muhasebe              (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)                                                                                           

Bütçenin tanımı, özellikleri, bütçe ilkeleri, bütçe sistem ve teknikleri, muhasebenin tanımı; bilanço kavramı, gelir tablosu, faaliyet dönemi ve sonuç hesapları, spor kuruluşlarında bütçe ve muhasebe uygulamaları.

 

Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, Yurdakul Çaldağ, Yıldız Ayanoğlu, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, Yüksel Koç Yalkın, Nobel Akademik Yayıncılık, 18. Basım, 2012.

 

 

Spor Ekonomisi        (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)                                                                                           

Spor pazarının gelişimi, Milli ekonomi ve spor, sporun ekonomik önemi, spor talebi, ticari,kamu ve gönüllü sektörlerin spor arzı kararları, ürün ve maliyet, spor hizmetlerinin fiyatlandırılması, spor ürününün maliyet – fayda analizi.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Ekonomisi, Hakan Katırcı, Nilgün Çağlarırmak Uslu, Uğur Bülent Kaytancı, Erkan Özata, Etem Ergeç, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2974, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1928, Eskişehir, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Futbol Ekonomisi, Kutlu Merih, Tuğrul Akşar, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

 

Bilimsel Araştırma Teknikleri(T: 3, U: 0,  AKTS: 4)                                                                            

Bilim ve araştırma temel kavramları, başlıca araştırma türleri yöntem ve modelleri, araştırmada problem, yöntem, bulgu ve yorum, sonuç ve önerilerin ortaya konulmasında izlenecek yollar. Bilgi edinme yolları, uygun istatistiklerin seçimi ve uygulanması, araştırma önerisi ve rapor hazırlama teknikleri.

 

 

Ders Kitabı:

 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Remzi Y. Kıncal, Çavuş Şahin, Erdoğan Köse, Rüştü Yeşil, Salih Zeki Genç, Arif Özerbaş, Hasan Hüseyin Özkan, Hüseyin Hüsnü Bahar, Ramazan Özbek, Nobel Akademik Yayıncılık, Geliştirilmiş 2. Basım, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, Robert A. Day, Tubitak Yayınları, Ankara, 1996.
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ali Balcı, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2001.
 • Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi, Şener Büyüköztürk, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2001.
 • Research Methods in Physical Activity, Jerry Thomas, Jack Nelson, Stephen Silverman, 6th Edition, USA, 2010.

 

 

Takım Sporlar II      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                            

Basketbol       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

Hentbol     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

Futbol        (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2002.

 

Voleybol     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan yayınevi, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

 

V.YARIYIL

 

Spor Hukuku     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                  

Hukukun temel ilkeleri, hukukun dalları ve kaynakları, anayasa, tüzük ve yönetmelikler. Türkiye’de spor hukuku, spora ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelikler. Uluslar arası spor hukuku.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Hukuku, Recep Gülşen, Adalet Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Hukuku Mevzuatı, Mustafa Avcı, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2012.
 • Spor Hukuku, Şeref Ertaş, Hasan Petek, Yetkin Yayınları, 2. Baskı, 2011.
 • Spor Hukuku, H. Fehim Üçışık, Ötüken Neşriyat, 2011.
 • Sports Law and Policy in the European Union (European Policy Studies), Richard Parrish, Manchester University Press, 2003.

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                          

Örgütlerde insan gücü planlaması, sağlanması, kullanılması, insan kaynaklarını önemi, kamu ve özel kesimdeki spor kurum ve kuruluşlarında personel stratejileri.

 

Ders Kitabı:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Cavide Uyargil, Zeki Adal, İsmail Durak Ataay, Ahmet Cevat Acar, A. Oya Özçelik, Ömer Sadullah, Gönen Dündar, Lale Tüzüner, Beta Yayınevi, 5. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Hüseyin Yayman, Mehmet Akif Özer, Nobel Yayınevi, 4. Baskı, 2010.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, Uğur Dolgun, Ekin Yayınevi, 2.Baskı, 2011.
 • Human Resource Management,Robert L. Mathis, John H. Jackson, South-Western Cengage Learning; 13th edition, August 19, 2010.

 

 

Spor Sosyolojisi(T: 3, U: 0,  AKTS: 4)                                                                                                    

Sosyolojinin temel kavramlarının sporla ilişkisi, sporcu, spor kulüpleri, her türlü sportif birimler, olay ve olguların sportif aktivitelerdeki görünümleri, toplum hayatı içinde kendini gösteren ve sürekli kılan spor olgusunun toplumun diğer kurumlarıyla ilişkisinin anlaşılması, spor ve kültür, spor ve nüfus yapısı, spor ve toplum, spor ve eğitim, spor ve ekonomik hayat, sporda sapma ve şiddet, spor ve medya, popüler kültür ve spor, spor endüstrisi, spor ve siyaset, sporun tarihi açıdan kurumlaşması, sporda amatörlük ve profesyonellik konuları incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • Sosyoloji ve Spor, A. Azmi Yetim, Berikan Yayınevi, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Contemporary Issues in Sociology of Sport,Andrew Yiannakis, Merrill Melnick, Human Kinetics, 2001.
 • Spor Sosyolojisi ve Uygulamalı Spor Sosyolojisine Giriş, Birol Doğan, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
 • Sosyolojik Açıdan Spor, Mustafa E. Erkal, Der Yayınları, İstanbul, 1998.

 

 

Spor Yönetimi II       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

Uluslar arası Spor Kuruluşları; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitesi, Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye’de spor yönetiminin güncel sorunları.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Yönetimi, Hakan Sunay, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Yönetimi, Nejat Basım, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2009.
 • Sporda Yönetim ve Organizasyon, Mehmet Cankalp, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2005.
 • Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi Dünya’da ve Türkiye’de, Kurthan Fişek, YGS Yayınları, İstanbul, 2003.

Bireysel Sporlar II     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Yüzme       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı,GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

Badminton     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

 

Sportif Ritmik Cimnastik (Kız)      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                    

Tanım,tarihçe,serbest ve aletli (ip,çember,top,lobut,kordela,vb.) hareketler ve yarışma kuralları.

 

Ders Kitabı:

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Arzu Karaali Konter, İnkılap Yayınevi, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sportif Ritmik Cimnastik, Filiz Doğan, Figen Altay, Ünal Ofset, Ankara, 1996.

 

 

Güreş      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                              

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensiplerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

 

Kayak      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)  

                                                                                             

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişleri).

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

 

 

Tenis      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                               

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken,Öğretmenin El Kitabı,Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

 

Dağcılık       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)  

                    

Temel Teknikler, Taktik ve Kondüsyon Çalışmaları

 

Ders Kitabı:

 • Yüksekler Yeni Başlayanlar İçin Dağcılık, Özge Buzbaş, Büke Yayınları, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Dağcılık ve Tırmanış Kitabı, Tony Lourens, Alfa Yayınları, 2010.
 • Kış Dağcılığı Teknik ve Taktikler, Tunç Fındık, Akut Yayınları Yayın No: 7, 2009.

 

 

Masa Tenisi     (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                     

Masa Tenisinin Tanımı, Tarihçesi, Temel tekniklerin öğrenimi ve öğretim teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

 

Bisiklet   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)  

                                                                                                         

Bisiklet ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin tanıtımı ve öğretimi.

 

Ders Kitabı:

 • Serious Cycling, Edmund R. Burke, Human Kinetics, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Cutting-Edge Cycling, Hunter Allen, Stephen S. Cheung, Human Kinetics, 2012.

 

 

Halter (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)  

                                                                                                         

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Halter Temel Ağırlık Çalışmaları ve Güç Geliştirme, Çınar Yazıcı, Ertem Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2. Baskı, Ankara, 1997.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • S.G.M. Türkiye Halter Federasyonu, IWF El Kitabı. Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara
 • Halter ve Güç Geliştirme, Ömer Öztürk, Özel Basım, Ankara, 1992.

 

 

Orientring      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                       

Orientring amacı ve kuralları, tarihcesi, harita bilgisi, pusula bilgisi, yarışma alanları başlama ve bitiş, bir yarışma planlama, yarışma alanlarının seçilmesi ve yarışma.

 

Ders Kitabı:

 • Çocuklara Oryantiring Eğitimi, Ekrem Deniz, Gülsen Karaman, Fatih Bektaş, OğuzhanYoncalık, Veysel Güler, Ali Kılınç, Adem Ateş, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Orienteering: Skills- Techniques-Training, Carol McNeill, The Crowood Press Ltd., 2010.
 • Teaching Orienteering, Carol McNeill, Jean Cory-Wringht, Tom Renfrew, Human Kinetics, 1998.

 

 

Kürek (T: 3, U: 2,  AKTS: 6) 

                                                                                                         

Kürek sporuna özgün kuramsal bilginin öğretimi, tekne sınıflarının tanıtımı, tempo, rota tutma ve ayarları ile karar çalışmalarının öğrenimi.

 

Ders Kitabı:

 • Rowing Faster Training-Rigging-Technique-Racing, Volker Nolte, Human Kinetics, 2004.

 

 

Kano ve Rafting       (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                           

 

Kano Sporunun Türkiye’de ve Dünyadaki Gelişimi; Türkiye’deki Kano Yarışmalarının Düzenlendiği Merkezler; Kurul ve Yönetmelikler; Kullanılan Malzemelerin Tanıtımı; Küreğin Özellikleri; Yarışmalarda Kullanılan Teknelerin Özellikleri; ICF Kuralları; Kano Yarış Kategorileri ve Mesafeleri: Durgun su sürat yarışı, Akarsu slalom yarışı, Akarsu serbest iniş yarışı, Maraton yarışı, Yelkenli kayak yarışı; Kano Polo Müsabakası; Program ve Yarışlar; Raftingde kürek çekme teknikleri, ivinti teorisi, rafting malzemeleri, rafting ekibi yönetimi ve eğitimi, güvenlik ve acil durum formaliteleri, liderlik, işaretler.

 

Ders Kitabı:

 • Herkes İçin Rafting, Jib Ellison (Çevirenler: Hülya Yeltepe, Nuri Topsakal), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 

 

 

Step – Aerobik   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                   

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, 2006.

 

 

Okçuluk    (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                            

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Okçuluk, Kürşat Aktepe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.

 

 

Satranç    (T: 3, U: 2,  AKTS: 6) 

                                                                                                         

Satrançın Esasları Nelerdir?; Satranç Taslarının Simgelerini; Anlamlandırma; Kalenin, piyonun, vezirin, filin, şahın, atın hareketlerinin incelenmesi; Kiş nedir: Kişten korunma yolları; Taşların alınışı; Satrançta Büyük Rok ve Küçük Rok Hareketleri; Satrançta figürlerin kuvvet karşılaştırması; Rok esnasında uygulamadaki kurallar; Notasyon nedir?: Kuvvetli hamle-Zayıf hamle nedir?: Satrançta kalite nedir; Satrançta pozisyonel üstünlük nedir?; Satrançta hafif ve kuvvetli (ağır) aletler nedir?; Satrançta Savunmasız Taşlar Nedir?; Satrançta Açarak şah, Çifte şah, Açmaz kavramları; Satrançta mat problemleri nasıl çözülür?; İki kale matı, Tek kale matı, Vezir ile matlar; Oyun sonu finalleri; Satrançta piyon finalleri.

 

Ders Kitabı:

 • Satranç Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin), Muzaffer Tetik, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Satranç Çalışma Kitabı, Ozan Çapan, ODTÜ Yayınevi, Ankara, 2007.

 

 

İzcilik  (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)  

                                                                                                         

İzci andının öğretimi, izci ve yavrukurt selamının anlamı, izci türesi, Atatürk’ün izcilik hakkındaki söylevleri ve görüşleri, izci yürüyüşleri, izci işaretleri, izci liderinin özellikleri, izcilik teşkilatının tanımı, Yurt içi v uluslararası izci kamplarının incelenmesi, İzcilik faaliyetlerinin ilk ve ortaöğretimdeki önemi, İzcilik katagorileri, (Yavrukurt, küçük izci, ergin izci) ve bölümleri, (Kara izcisi, hava izcisi, deniz izcisi) Türkiyede izciliğin gelişimi, izci yürüyüşlerinde ve kamplarında ilk yardım, Hafta sonu izci kampı.

 

Ders Kitabı:

 • İzcilik, Ayhan Gültaş, Bulut Yayınları, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Türk İzcilik Tarihi, Gökhan Uzgören, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2000.

 

 

Gösteri Cimnastiği      (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                           

 

Amacı, tanımı, kapsamı, ve özellikleri dans stili ve çeşitleri, kareografik şekil ve biçim sahne alanının kullanıması, müzik, kıyafet, zemin, ışıklandırma ve  makyaj bilgisi, alet seçimi ve uyumu. Yaş gruplarına göre gösteri ve özellikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için örnek gösteri programları.

 

Ders Kitabı:

 • 19 Mayıs Gösterileri, Hikmet Aracı, Nobel Yayınevi, 2. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Tören Kutlama ve Saha İçi Gösteri Teknikleri, Caner Onay, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Baskı, 2004.

 

 • Cimnastik Gösterileri Örnek Programları, Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları No: 6, Ankara, 1974.

Judo          (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                               

Judo spor dalının; genel ve özel teknik uygulamasının teorik ve uygulamalı olarak pekiştirilmesine yönelik kavramların incelenmesini içerir.

 

Ders Kitabı:

 • Judo Teknik-Taktik Kondüsyon, Ümit Uaratu, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Judo, Hakan Kaplan, Marmara Kitabevi, Bursa, 1993.
 • Judo Eğitimi El Kitabı, Hazırlayan: Nelmettin Karabulut, Judo ve Karate Federasyonu Yayınevi, Ankara, 1988.

 

 

Taekwondo   (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                       

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Taekwondo Teorisi Teknik ve Sosyo-Kültürel Eğitimi, Fikret Ramazanoğlu, İstanbul, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Taekwondo, Galip Z. Yalçınkaya, İstanbul, 1986.
 • Taekwondo Temel ve Teknik Bilgiler, Ahmet Bereket.

 

 

Atıcılık           (T: 3, U: 2,  AKTS: 6)                                                                                                       

Atıcılık sporu ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin öğretimi konuları ele alınmaktadır.

 

Ders Kitabı:

 • Atıcılık ve Atış Sporu, Harun Sağlam, Hakan Genç, Düet Reklam Basım Yayın, Ankara, 2007.

 

 

 

Seçmeli I        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                       

İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

 

Ders Kitabı:

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Anatomisi, Şimşek Cankur, Oğuz Kanbir, Ekin Kitabevi Yayınları, 2.Baskı, Bursa, 2013.
 • Egzersiz Anatomisi, Pat Monocchia (Çeviri: Serpil Aras), Arkadaş Yayınevi, 1. Baskı, Ankara, 2010.
 • Kinesiology and Applied Anatomy: The Science of Human Movement, Philip J. Rasch, Lea & Febiger; 7 Sub edition (August 1993).
 • Manual of Structural Kinesiology, R .T. Floyd, Clem Thompson, McGraw-Hill, 18 edition, July 12, 2011.

 

Fiziksel Uygunluk         (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.

 

Ders Kitabı:

 • Fiziksel Uygunluk, Kamil Özer, Nobel Yayın, 4. Baskı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Fiziksel Uygunluk, Erdal Zorba, Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara, 2001.

 

 

Olimpik Hareket       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

Antik Olimpiyat Oyunları ve İnsan İdeali; Modern Olimpizm, Olimpik Hareket ve Olimpiyat Oyunlarının Anlamı, Modern Olimpik Hareketin ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin Kuruluşu, Olimpizmin Felsefi Dayanakları, Olimpik Antlaşmanın Temel Prensipleri, Olimpik Kongreler ve Uluslararası Olimpik Akademi, Türkiye’de Olimpik Hareketin Kuruluşu, Türkiye’nin Modern Olimpiyatlara Katılımı, Olimpik Hareket ve Fair Play, Olimpik Hareketin Karşı Karşıya Olduğu Problemler.

 

Ders Kitabı:

 • Olympic Education, Roland Naul, Meyer & Meyer Sport (UK) Ltd. 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yeni Dünya Düzeninde Olimpizm Sempozyumu, Hacettepe Yayınları, Ankara, 2009.
 • İnsan Spor ve Olimpizm Spor Felsefesi Yazıları, Atilla Erdemli, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

 

 

Spor Organizasyon Teknikleri       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                    

Spor organizasyonlarının düzenlenmesi ve ilkeleri hakkında genel bilgiler, uygulama çeşitleri ve teknikleri uygulamada karşılaşılan sorunlar.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Etkinliklerinin Planlanması ve Yönetimi, Velittin Balcı, Bağırgan Yayınları, Ankara, 1999.

 

Spor ve Çevre    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)  

                                                                                              

Ekoloji ve çevre bilimi, ekolojinin konulara yaklaşımı, ekolojinin temel kavramları, eko sistem, ekolojik sorunlar, Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık, çevre politikaları ile spor- çevre ilişkisi.

 

Ders Kitabı:

 • Çevre Bilimi, Mustafa Aydoğdu, Anı yayıncılık, 4. Baskı, Ankara, 2001.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Çevre ve Ekoloji, Fikret Berkes, Mine Kışlalıoğlu, Remzi Kitabevi, 2010.
 • Sosyal Çevre Spor İlişkileri teori ve Elit Sporculara İlişkin Bir Uygulama, ertan Kılcıgil, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1998.

 

 

 1. YARIYIL

 

Halkla İlişkiler    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                 

Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, Halklailişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olanhalkla ilişkiler.

 

Ders Kitabı:

 • Halkla İlişkiler ve İletişim, Ahmet Yatkın, Ümmühan Nazan Yatkın, Nobel Yayın Dağıtım, 3. Baskı, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Halkla İlişkiler ve İletişim, Fatma Geçikli, Beta Basım Yayın, 2. Baskı, İstanbul, 2010.

 

 

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor(T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                    

Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.

 

Ders Kitabı:

 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor, Dilara Sevimay Özer, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, 2013.

 

 

Spor Yönetiminde Liderlik(T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                     

Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, spor alanında ve yönetiminde liderliktiplerinin spor ortamında değerlendirilmesi.

 

Ders Kitabı:

 • Eğitimsel Liderlik, Vehbi Çelik, Pegem Akademi Yayıncılık, 5. Basım, Ankara, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yönetici İçin Örgüt İçindeki Davranışlar Klavuzu, John W. Hunt, (Çeviri: Mesut Odman), Öteki Yayınevi, Ankara, 1999.

 

 

Spor Psikolojisi(T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                        

Tanımı, temel kavramları, amacı, gelişimi ve günümüzdeki çalışma, alanları, sporda performansı etkileyen bilişsel, duyuşsal ve kişilik faktörleri, psikolojik antrenman, yarışma, sporda grup dinamiği ve dinamik.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Psikolojisi Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama, Şefik Tiryaki, Eylül kitap ve Yayınevi, Ankara, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Psikolojisi, Orhan Doğan, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2005.
 • Spor Psikolojisine Giriş Temel Kavramlar,, Kemal Nuri Özerkan, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2004.
 • Uygulamalı Spor Psikolojisinde Zihinsel Antrenman, Erkut Konter, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

 

Seçmeli II       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

 

Yönetim Psikolojisi    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                          

Yönetimin psikolojik yönlerinin ele alındığı bu derste kişisel ve grupsal farklılıkları, grup dinamiği, örgütlerde inançlar ve tutumlar, örgütlerde moral, örgütlerde psikolojik sorun ve şikayetler, motivasyon kavramı ve motivasyon teorileri, liderlik ve liderlik yaklaşımları.

 

Ders Kitabı:

 • Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Erol Eren, Beta Yayınevi, 2010.

 

 

Örgütsel Değişme        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                         

Örgütlenme kavramı ve yönetim süreci içindeki yeri, örgütlenme süreci (görülecek işlerin belirlenmesi, iş görenlerin belirlenmesi ve atanması, yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi) örgütlenme sonucunda oluşan durumlar, iyi bir örgüt nasıl gerçekleşebilir, biçimsel ve biçimsel olmayan örgütler ve ilişkileri, örgütün değişim ihtiyacı, örgütsel değişim nedir neden ihtiyaç duyulur, örgütsel değişimi gerekli kılan etkenler, modern örgütlerin esasları.

 

Ders Kitabı:

 • Managing Organizational Change: A Multiple Perspectives Approach, Ian Palmer, Richard Dunford, Gib Akin, McGraw-Hill/Irwin, 2 Edition, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yenilikçi Yönetim ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Cevahir Uzkurt, Beta Yayınevi, 2008.
 • Örgüt Kültürü, Binali Doğan, Beta Yayınevi, 2007.
 • Örgüt Kültürü, Z. Beril Akıncı Vural, Gül Coşkun, Nobel Yayın Dağıtım, 2007.
 • Örgütsel Değişme,Mehmet Sağlam, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi, Ankara, 1979.

 

 

Sporcu Beslenmesi       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                        

Kavramlar ve tanımlar, tarihsel süreç içerisinde beslenme–spor ilişkisi, sporcu beslenmesinin anlamı ve önemi, sporda enerji gereksinimi ve oluşumu, temel besin öğeleri ve sporda kullanımı, beslenmeye dayalı ergojenik yardımcılar, antrenman ve yarışma dönemlerinde branşa özgü beslenme ilkeleri.

 

Ders Kitabı:

 • Spor ve Beslenme, Ziyanur Güneş, Nobel Yayın Dağıtım, 6. Baskı, Ankara, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Egzersiz ve Spor Performansı İçin Beslenme, Gülden Köksal, Hatipoğlu Basım Yayın, 1. Baskı, Ankara, 2010.
 • Egzersiz ve Spor Yapanlar İçin Beslenme, Gülgün Ersoy, Nobel Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara, 2012.
 • The Complete Guide to Sports Nutrition, Anita Bean, A&C Black PublishersLtd., 6th Edition, 2009.

 

 

Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                        

Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sporcuları sakatlanmaya iten sebepler, sporda sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarının önlenmesi. ısınmanın amacı, prensipleri, etkileri, sınıflandırılması, kas yaralanmaları, burkulmalar, kırıklar, çıkıklar, kramplar, sargının görevi, amacı, çeşitleri, spor sakatlıklarında konservatif tedavi ve rehabilitasyon.

 

Ders Kitabı:

 • Sık Karşılaşılan Spor Yaralanmaları ve İlk Müdahale, Emre Ak, yaşar Salcı, Leyla Yılmaz, Feza Korkusuz, ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları, 1. Basım, Ankara, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sporcu Sağlığı ve Spor Yaralanmaları, Emin Ergen, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2003.
 • Spor Yaralanmaları, Taner Aydın, GATA Basımevi, Ankara, 2000.
 • Spor Yaralanmaları, Adnan Bağrıaçık, Mahmut Acak, MORPA, 2005.

 

 

Spor Felsefesi (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                      

Felsefenin temel kavramları, ana başlıkları, felsefenin tarihsel gelişimi, felsefenin sporla ilişkisi, insanın bedensel etkinlikte bulunmasının felsefi yönden önemi, felsefe düşüncesinin beden kültürüne, oyun ve spor olgularına bakışı ve bunların değerlendirilmesi, spor ve estetik, spor ve etik, sporda ahlâkî davranışların sporda şiddeti azaltmadaki rolü, spor kültür ve uygarlık, olimpik spor kültüründe ritüeller ve semboller, sporda amatörlük ve profesyonellik incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • Pratical Philosophy of Sport and Physical Activity, R. Scott Kretchmar, Human Kinetics, 2 edition,2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Philosophic Inquiry in Sport, William J. Morgan, Klaus V. Meier, Human Kinetics Publishers, 2nd edition, 1995.
 • Temel Sorunlarıyla Spor Felsefesi, Atilla Erdemli, E Yayınları, 2002.

 

 

Seçmeli III     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

 

İdare Hukuku      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)              

                                                                                 

İdare hukukunun temel ilkeleri ve özellikleri, yönetsel kuruluşlar, merkezden ve yerinden yönetim ilkeleri, kamu hizmetleri ve görevlileri, kamu malları, yönetimin sorumluluğu, merkezi teşkilat, mahalli idareler ve hizmet yönünden yerinde yönetim kuruluşları.

 

Ders Kitabı:

 • Ö.F. İdare Hukuku, Metin Günday, Anadolu Üniversitesi AÖF, Eskişehir, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yönetim Hukuku, A. Şeref Gözübüyük, Turhan Kitabevi, 31. Baskı, Ankara, 2012.

 

 

Sosyal Psikoloji    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                

 

Sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler, bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler; sosyal algı, sosyal biliş, sosyal etki ve sosyal güç, kişiler arası çekicilik ve yakın ilişkiler, saldırganlık, çatışma, liderlik ve kuramları, grup ve grup oluşum süreçleri, gruplar arası davranış ve ilişkiler, kitle davranışı nedir, nasıl ortaya çıkar, kitle davranışının psikolojik mekanizmaları, ayrımcılık, kültür ve benlik konuları incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • Sosyal Psikoloji, Salih Güney, Nobel Akademik Yayıncılık, 2. Baskı, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyal Psikoloji, David Myers (Çevirenler: Banu Cingöz Ulu, Sinan Ulu), Nobel Akademik Yayıncılık, 10. Basımdan Çeviri, 2011.
 • Sosyal Psikoloji, Hasan Tutar, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2012.
 • Sosyal Psikoloji, Michael A. Hogg, Graham M. Vaughan (Çevirenler: İbrahim Yıldız Aydın Gelmez), Ütopya Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2007.
 • Sosyal Psikoloji, Shelley Taylor Letitia Anne Peplau David O. Sears (Çeviren: Ali Dönmez), İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2010.
 • Sosyal Psikoloji Davranış Bilimi, Mehmet Silah, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2005.

 

 

 

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                        

Yönetim ve kamu yönetimi kavramları, kamu yönetiminde başlıca yaklaşımlar (kurumsal, sosyo-psikolojik ve sistem) kamu yönetimi ve özel yönetiminde benzerlik ve farklılıklar, kamu yönetiminin örgütlenmesi, bürokrasi ve kamu personel yönetimi, kamu yönetiminde denetim, klasik devlet yönetimi anlayışından çağdaş devlet yönetimine geçiş, küçük ama fonksiyonel devlet yönetimi anlayışı, merkezden ve yerinden yönetim

 

Ders Kitabı:

 • Kamu Yönetimi, Bilal Eryılmaz, Umuttepe Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Ahmet Nohutçu, Asım Balcı, Namık Kemal Öztürk, Bayram Coşkun, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2008.
 • Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar, Bekir Parlak, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2008.
 • Kamu Yönetimine Giriş, Ahmet Hamdi Aydın, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, 2012.
 • Kamu Yönetimi, Hasan Hüseyin Çevik, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2012.

 

 

Sporda Fair-Play Eğitimi      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                  

Fair Play anlayışının tarihsel gelişimi, Fair Play’in kapsamı ve ilkeleri, Karşı karşıya olduğu problemler, Fair Play’i geliştirme çabaları ve perspektifleri, Okul beden eğitiminde Fair Play eğitimi ve uygulamaları, Amatör ve profesyonel sporda Fair Play anlayışı, Sporcuların Fair Play’e uygun davranma ve davranmama nedenleri, Türkiye’de Fair Play’e yönelik çalışmalar, Fair Play’den sorumlu referans grupları.

 

Ders Kitabı:

 • Fair Play Spor Yönetim ve Organizasyonlarında Etik Yaklaşımlar, Erdoğan Arıpınar, Bilge Donuk, Ötüken Neşriyat, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor Ahlakı ve Sorunları, Mehmet Şahin, Evrensel Basım Yayın, 2009.
 • Fair Play, Erdoğan Arıpınar, Bilge Donuk, Ötüken Neşriyat, 2011.

 

 

Spor ve Turizm      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                              

Turizm genel tanıtım, kavramlar, turizm çeşitliliği, turizmin sosyo-ekonomik değeri, boş zaman, sanayileşme ile turizm ilişkisi, spor turizmi ile turistik alanlarda spor organizasyonları planlama.

 

Ders Kitabı:

 • Spor ve Turizm, Atila Hazar, Detay Yayıncılık, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Rekreasyon Yönetimi, Deniz Yüncü, İnci Oya Coşkun, Tuba Sevil, Çağıl Hale Özel, Hilmi Rafet Yüncü, Kerem Yıldırım Şimşek, Anadolu üniversitesi Yayın No: 2855, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1812, Eskişehir, 2013.

 

 

 

 

 

 

VII. YARIYIL

 

Rekreasyon               (T: 3, U: 0,  AKTS: 4)                                                                                                       

Zaman, boş zaman ve rekreasyon kavramları, analizleri, rekreasyon eğitimi, yönetimi, rekreasyon liderliği, Türkiye’de ve Dünyada rekreasyonel durum ve rekreasyonel katılımda etken olan faktörler, boş zaman ve sporda istihdam.

 

Ders Kitabı:

 • Rekreasyon, Suat Karaküçük, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Rekreasyon, Ali Tekin, Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.
 • Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme, Şükran Kılbaş Köktaş, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.
 • Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi (Örnek Animasyon Uygulamaları) Necdet Hacıoğlu, Ayhan Gökdeniz, Yakup Din, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.

 

 

Mahalli İdareler       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                            

Türkiye’deki belediyeler, il özel idareleri, köyler ve yerel yönetim birlik kavramlarınınaçıklanması, gelişimi, modelleri; yerel yönetimlerin merkezi yönetimle ilişkileri vedenetimi, yetki ve görev paylaşımları, mali yapıları; yerel yönetimler mevzuatındakigelişmeler ile yerel yönetimlerin sportif görevleri.

 

Ders Kitabı:

 • Mahalli İdareler, Nuri Tortop, Burhan Aykaç, Yayman, Nobel Yayın, Ankara, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Mahalli İdareler, Ahmet Ulusoy, Tekin Akdemir, Seçkin Yayınevi, 2004.
 • Mahalli İdareler, Halil Nadaroğlu, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2001.

 

 

Mesleki Yabancı Dil I          (T: 2, U: 0,  AKTS: 3)                                                                               

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

 

Ders Kitabı:

 • Personnel Management for Sport Directors, Tim Flannery, Mike Swank, Human Kinetics Publishers, 1999.

 

 

Spor İşletmeciliği        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                          

Spor işletmeciliği ile ilgili temel kavramlar, spor işletmelerinin kuruluşu, temel işletme görevlerinin spor hizmetleri hazırlayıp, sunan işletmeler açısından ele alınması.

 

Ders Kitabı:

 • Spor İşletmeciliği, Güner Ekenci, A. Faik İmamoğlu, Nobel Yayın Dağıtım, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sport Facility Management: Organizing Events and Mitigating Risks, Robin Ammon, Richard M. Southall, Mark S. Nagel, Fitness Information Technology, 2 edition, 2010.
 • Managing Sport Facilities, Gil Fried, Human Kinetics, 2 edition, 2009.

 

 

Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje I     (T: 2, U: 0,  AKTS: 3)                                                      

Spor Yönetim Bilimleri alanında araştırma ve proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün tanınması, planlama yapılması.

 

Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Kaan Böke, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Saim Kaptan, geliştirilmiş 11. Baskı, Ankara, 1998.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Akademik Yayıncılık, 24. Baskı, 2012.
 • Research Methods in Physical Activity, Jerry Thomas, Jack Nelson, Stephen Silverman, 6th Edition, USA, 2010.

 

 

Seçmeli IV     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                       

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                    

Hukuk kavramı ve işleri, iş hukuku kavramı, tarihçesi ve özellikleri, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, sosyal güvenlik hukuku konuları incelenecektir.

 

Ders Kitabı:

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Polat Tunçer, Ekin Basım Yayın, 2012.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Gürbüz Erdoğan, Detay Yayıncılık, 2010.
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, A. Hakim Çelik, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011.

 

 

Siyaset Bilimi        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                           

Siyaset biliminin tanımı, yöntem yaklaşım ve tarihsel gelişimi, siyaset bilimindekullanılan yaklaşımlar, iktidar, devlet kurumlarının açıklanması, demokrasi kavramı,biçimleri anlayışları, kişi hak ve özgürlükleri, siyasal güçler, siyasi partiler, baskıgrupları, seçim kavramı, siyasal davranışlar, siyasal rejimler.

 

Ders Kitabı:

 • Siyaset Bilimi, Cemal Fedai, Kadim Yayınları, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Siyaset Bilimi, R. Bahar Üste, Beta Yayınevi, 2011.
 • Siyaset Bilimi, Halis Çetin, Orion Kitabevi, 2011.
 • Siyaset Bilimi, Davut Dursun, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, 2012.
 • Siyaset Bilimi, Ahmet Taner Kışlalı, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010.

 

 

Toplam Kalite Yönetimi         (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                            

Yönetim düşüncesinde toplam kalite anlayışı, toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar, toplam kalite yönetiminin spor alanına uygulanması.

 

Ders Kitabı:

 • Toplam Kalite Yönetimi, Said Kıngır, Nobel Akademik Yayıncılık, 3. Baskı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Toplam Kalite Yönetimi, Ahmet Yatkın, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2004.
 • İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Gülçin Özkan, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2010.
 • Spor Örgütlerinde Toplam Kalite Yönetimi, m. Zahit Serarslan, Abdurrahman Kepoğlu, MORPA, 2005.
 • Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol Uygulamaları, Turgay Biçer, Beyaz Yayınları, 2008.

 

 

Spor Politikaları       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

Cumhuriyet dönemi boyunca sporun uygulanmasında dönemler, planlar ve hükümet programları çerçevesinde ulusal spor politikalarının değerlendirilmesi. Sporun siyaset, ekonomi, eğitim, kültür ve hukuk alanları ile ilişkisi ve uluslararası spor politikaları.

 

Ders Kitabı:

 • Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sports Development: Policy, Process and Practice, Kevin Hylton, Peter Bramham, Routledge, 2 edition,2007.
 • Sport Policy and Development: An Introduction, Daniel Bloyce, Andy Smith, Routledge, 2009.

 

 

Spor Medyası   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)      

                                                                                 

Medyanın kurumsal ve işlevsel olarak ortaya konması, toplumsal görev ve sorumlulukları, medya spor ilişkisi, medyanın spor kurumlarına ve olaylarına etkisi, medyanın toplum kesimleri ve spora etkileri, sporun eğitimi, yaygınlaşmasına katkıları, medyanın sporcu, gençlik, sosyalleşme, spor yöneticileri, sporda şiddet, uluslararası ilişkiler etkileri.

 

Ders Kitabı:

 • Medya ve Spor, Metin Tükenmez, Etikus Yayınevi, İstanbul, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sports Media: Reporting, Producing and Planning, Bradl Schultz, Focal Press, 2nd edition, 2005.
 • Sports Media: Transformation, Integration, Consumption, Andrew C. Billings,Taylor & Francis, 2011.
 • Sport, Culture and the Media, David Rowe, McGraw-Hill International, 2004.

 

 

Seçmeli V       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                       

 

İnsan Hakları ve Demokrasi   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                

İnsan hakları ve demokrasinin tanımı ve tarihi gelişimi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokrasi anlayışları, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik yurttaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuk ve kadın hakları, insan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi vb.); insan hakları alanında yaşanan temel sorunlar, insan hakları ve demokrasi eğitimi

 

Ders Kitabı:

 • İnsan Hakları ve Demokrasi – Vatandaşlık Bilgisi, Tayyip Duman, Nuri Yavuz, Necmettin Karakaya, Data Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Herkes İçin Demokrasi ve İnsan Hakları, İhsan Dağı, Necati Polat, Liberte Yayınevi, Ankara, 2004.
 • İnsan Hakları Demokrasi ve Medya, Nurullah Aydın, Kum Saati Yayınevi, 2008.
 • İnsan Hakları ve Demokrasi, Hıfzı Torumtay, Bilfem Ofset, Amasya, 2009.
 • Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokrasi, Sema Tutar Pişkinsüt, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2002.

 

 

Türkiye Ekonomisi  (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                               

Tarihsel gelişim sürecinde Türkiye’de ekonomik yapının tartışılması, ekonomi alanında takip edilen politikaların dönemler itibarıyla ele alınması, Türkiye ekonomisinin güncel sorunları ve çeşitli alanlara yansımaları.

 

Ders Kitabı:

 • Tarihsel Açıdan Türkiye Ekonomisi ve İzlenen İktisadi Politikalar, Yalçın acar, Dora Yayıncılık, 7. Baskı, Bursa, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Gülten Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Erinç Yeldan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
 • Ekonomi Politikası ve Türkiye, Zeynep Karaçor, Çizgi Kitabevi, 1. Baskı, İstanbul, 2012.

 

 

 

 

Spor Yönetiminde Örnek Olay Analizi      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                        

Sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda çeşitli spor organizasyonlarındaki yönetim sürecinde görülen olayların yönetim bilgisi çerçevesinde tartışılması

 

Ders Kitabı:

 • Spor Yönetimi ve Örnek Olay Analizi, M. Zahit Serarslan, MORPA Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

 

 

Spor Sponsorluğu       (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                         

Sponsorluk kavramı, tanımı, sponsorluğun tarihsel gelişimi, sponsorluk türleri, sporda sponsorluk, Türkiye’de spor alanında sponsorluk uygulamaları ve güncel sorunları

 

Ders Kitabı:

 • Spor Sponsorluğu Yönetimi, Metin Argan, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sporda Sponsorluk, Sevgi Ayfle Öztürk,Yavuz Odabaşı, Meltem N. Velioğlu, N. Serdar Sever, Mehpare Tokay Argan, Alper Özer, Hakan Katırcı, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2885, Açıköğretim fakültesi Yayın No: 1842, Eskişehir, 2013.
 • Beden Eğitimi ve Sporda Sponsorluk, Murat Şahin, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2003.
 • Sponsorluğun Temelleri, Aydemir Okay, Der Yayınları, İstanbul, 2005.

 

 

Spor Yönetiminde Güncel Konular(T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                   

Spor alanında güncel konuları tartışmak ve spor bilimlerini temel kavramlarıyla ilişkilendirmek.

 

Ders Kitabı:

 • Contemporary Sport Management With Web Study Guide, Paul M. Pedersen, Janet Parks, Jerome Quarterman, Lucie Thibault, Human Kinetics, 4 edition, 2010.

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

Karşılaştırmalı Spor Yönetimi   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                    

Sporda gelişmiş ülkelerin spor yönetimlerinin yapı, işleyiş ve sorunları açısından ele alınarak, Türk spor yönetiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

 

Ders Kitabı:

 • Comparative Elite Sport Development, Barrie Houlihan, Mick Green, Routledge, 1 edition, 2007.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • International Sport Management, Ming Li, Eric MacIntosh, Gonzalo A. Bravo, Human Kinetics, 1 edition, 2011.
 • Sport and Physical Education in Germany, Roland Naul, Ken Hardman, Routledge,2002.
 • Sport and Physical Education in China, James Riordan, Robin Jones, Routledge,1999.

 

 

 

Spor Yönetimi Uygulaması    (T: 2, U: 6,  AKTS: 9)                                                                             

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütü, Futbol Federasyonu, spor kulüpleri, özel spor salonları ve rekreasyon merkezleri gibi yerlerdeki ortamları görmek, çalışma yöntemleri ve uygulamaları izlemek, verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

Spor Yönetiminde Araştırma ve Proje II     (T: 2, U: 0,  AKTS: 3)                                                     

Spor Yönetim Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması

 

Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Kaan Böke, Alfa Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2009.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Saim Kaptan, geliştirilmiş 11. Baskı, Ankara, 1998.
 • Bilimsel Araştırma Yöntemi, Niyazi Karasar, Nobel Akademik Yayıncılık, 24. Baskı, 2012.
 • Research Methods in Physical Activity, Jerry Thomas, Jack Nelson, Stephen Silverman, 6th Edition, USA, 2010.

 

 

Mesleki Yabancı Dil II         (T: 2, U: 0,  AKTS: 3)                                                                               

Öğrencilere alanlarıyla ilgili bilgi edinebilecekleri düzeyde özel amaçlı İngilizce öğretmek, tümce ötesi bağıntıları tanıma, tümce çözümlemesi, yapılan çalışmaya uygun okuma becerileri kullanma, alanıyla ilgili okuduğu metinleri anlama, mesleki sözcük dağarcığını geliştirme.

 

Ders Kitabı:

 • Personnel Management for Sport Directors, Tim Flannery, Mike Swank, Human Kinetics Publishers, 1999.

 

 

Spor Pazarlaması    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

Spor pazarlaması kavramının tanımı, temel özellikleri, pazarlama anlayışındaki gelişmeler, spor pazarlamasının maliyeti, spor hizmetlerinde pazarlama stratejileri.

 

Ders Kitabı:

 • Spor Pazarlaması, Metin Argan, Hakan Katırcı, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri Pazarlaması, Süleyman Murat Yıldız, Detay Yayıncılık, 2010.

 

Seçmeli VI     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                       

 

Kayak      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                             

Kayak Sporunun tanımı, tarihçesi, fizyolojik etkileri, bilimsel prensipleri, yarışma ve güvenlik kuralları ile temel beceriler (Kullanılacak uygun malzemelerin seçimi kar sabanı, düz kayma, dönüşler ve slalom kayışlar ve kapı tanıma ve kapı geçişler)

 

Ders Kitabı:

 • Karlarla Dans Kayak, Yavuz Tanyeri, Heyamola Yayınları/Eğitim Dizisi, İstanbul 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kayaklı Koşu Antrenman Bilgisi, Ebru Çetin, İmdat Yarim, Gazi Kitabevi, Ankara 2006.
 • Adam Kayak, Salih Kurdakul, Adam Yayınevi, 1984.
 • Kayak, Ali Rıza Karpınar, Diptaş Yayınları, Ankara, 1981.

Futbol     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Futbolda Eğitim ve Öğretim, Ali Niyazi İnal, Nobel Akademik Yayıncılık, 4. Baskı, 2013.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Futbol- Genel Kuramsal Bir Çerçeve ve Teknik ve Temel Taktik Öğretim, İsmail Topkaya, Ata Tekin, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2005.
 • Futbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Futbolda Kaleci, Süleyman Murat Yıldız, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2002.

 

Voleybol      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Voleybol, Hikmet Aracı, Nobel Yayın, 1. Baskı, 2006.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Voleybol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Voleybolda Taktik, Hakkı Harmandar, Çetin Özdilek, Kubilay Çimen, Nobel Yayın, 2. Baskı, 2003.
 • Voleybol Teknik, Mehmet Vurat, Bağırgan yayınevi, 2000.
 • Volleyball Drill Book: Game Action Drills, Bob, Bertucci, McGraw-Hill, 1 edition 1992.
 • Voleybol Teknik Taktik Kondisyon, Ümit Urartu, İnkılap Kitabevi, 2006.

 

Hentbol      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Hentbol Teknik-Taktik, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Hentbol Öğretimi Yapılandırıcı Yaklaşımla Oyunlaştırılmış, Dilaver Nebioğlu, VRN Basım Yayın, 1. Basım, 2008.
 • Hentbolda Antrenman, Tanju Bağırgan, Set Ofset, Ankara, 1990.
 • Hentbolda Kaleci Teknik-Taktik-Kondüsyon, Ferudun Dorak, Saray Yayınları, İzmir, 1994.

Basketbol      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Basketbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.

 

Ders Kitabı:

 • Basketbol Teknik-Taktik Antrenman, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 7. Baskı, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Basketbol, Hikmet Aracı, Nobel yayınevi, 1. Baskı, 2006.
 • Basketbolda Kondisyon, Uğur Dündar, Nobel yayınevi, 2. Baskı, 2004.
 • Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Yaşar Sevim, Fil Yayınevi, 4. Baskı, 2010.

Yüzme        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.

 

Ders Kitabı:

 • Yüzme Sporu El Kitabı, Süha Tokman, Ofset Matbaacılık, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Temel Yüzme, Ahmet Bozdoğan, İlpress Yayınevi, 2003.
 • Yüzme Öğretmeni El Kitabı, GSGM Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu, 1987.
 • Teaching Swimming and Water Safety, John, Harmer, Sarie Lowden, Kirk Marks, AUSTWIM Inc., 2001.

Badminton     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)

Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kondisyon çalışmaları ve kurallar.

 

 

Ders Kitabı:

 • Okullarda ve Kulüplerde Badminton (Taktik ve Teorik Öğretim), Rasim Kale, Nobel Yayın Dağıtım, 1. Baskı, İstanbul, 2011.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Badminton, İrfan Gülmez, Nüve Yayınları, Ankara, 2007.
 • Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Selma Salman, Melih Nuri Salman, Onay Ajans, Ankara, 1994.

 

 

Güreş      (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                              

Temel güreş teknikleri ve gelişimleri kavramayı, antrenörlük prensiplerini öğretme üzerine düzenlenmiştir.

 

Ders Kitabı:

 • Çağdaş Serbest Güreş Teknikleri, Dursun Ali Pehlivan, Nurol Matbaacılık, Ankara, 1985.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Güreş Antrenmanının Bilimsel Temelleri, Kadir Gökdemir, Poyraz Ofset, Ankara, 2000.
 • Güreş Antrenörünün El Kitabı, Enver Keskin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1979.

 

 

Atletizm            (T: 3, U: 0,  AKTS: 5) 

                         

Koşu, atma, atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi ve becerileri.

 

Ders Kitabı:

 • Atletizm Koşular, Atmalar, Atlamalar, Metin Demir, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2008.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Atletizm Öğretimi, Ali Demirci, Nobel Yayıncılık, 2. Baskı, Mart 2013.

 

 

Artistik Cimnastik    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                           

Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel teknik becerileri ve taktik uygulamaları ve kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Artistik Cimnastik, Sibel Suveren, Salih Suveren, Gazi Kitabevi, Ankara, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Artistik Cimnastik Temel Teknik Hareketlerin Öğretim Yöntemleri Ve Yardım Şekilleri, Sami Mengütay, TUTİBAY, Ankara, 1998.
 • Artistik Cimnastik Antrenmanın Temelleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara, 1989.

 

Bisiklet         (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                

 

Bisiklet ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin tanıtımı ve öğretimi, taktik ve kondisyon çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Serious Cycling, Edmund R. Burke, Human Kinetics, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Cutting-Edge Cycling, Hunter Allen, Stephen S. Cheung, Human Kinetics, 2012.

 

 

 

Masa Tenisi     (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                     

Masa Tenisinin tanımı, Tarihçesi, Temel tekniklerin öğrenimi ve öğretim teknikleri, taktik yaklaşımlar.

 

Ders Kitabı:

 • Masa Tenisi Teknik-Taktik- Kondisyon, Güven Erdil, Alaş Matbaası, İstanbul 1987.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Table Tennis Steps to Success, Richard McAfee, Human Kinetics, 2009.

 

 

Dağcılık        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)  

                     

Temel Teknikler, Taktik ve Kondüsyon Çalışmaları.

 

Ders Kitabı:

 • Yüksekler Yeni Başlayanlar İçin Dağcılık, Özge Buzbaş, Büke Yayınları, 2002.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Her Yönüyle Dağcılık ve Tırmanış Kitabı, Tony Lourens, Alfa Yayınları, 2010.
 • Kış Dağcılığı Teknik ve Taktikler, Tunç Fındık, Akut Yayınları Yayın No: 7, 2009.

 

 

Tenis        (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                             

Temel Teknikler, Taktik ve Kondisyon çalışmaları ve kurallar.

 

Ders Kitabı:

 • Tenise Başlarken, Öğretmenin El Kitabı, Türkiye Tenis Federasyonu Eğitim Yayını No: 1 Ankara,1999.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Karşılaşma Tenisi, Brett C. Schwartz, Chris A. Dazet (Çeviri: Eda Tüzemen), Bağırgan Yayımevi, Ankara 2005.
 • Adam Tenis, Clarence Jones, (Çeviren: İnci Asena), Adam, 1984.

 

Step Aerobik   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)       

                                                                                 

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, uygulama örnekleri.

 

Ders Kitabı:

 • Adım Adım Step, Müjde Kurtaral, İlpress Yayınevi, 2003.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Modern Fitness, Zülküf Turan, İlpress Yayınevi, 2006.

 

 

Taekwondo   (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                                       

Tanımı, tarihi gelişimi, spor dalının temel teknik ve taktik anlayışları, kondisyon çalışmaları ve uygulama örnekleri.

 

 

Ders Kitabı:

 • Taekwondo Teorisi Teknik ve Sosyo-Kültürel Eğitimi, Fikret Ramazanoğlu, İstanbul, 2000.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Taekwondo, Galip Z. Yalçınkaya, İstanbul, 1986.
 • Taekwondo Temel ve Teknik Bilgiler, Ahmet Bereket.

 

 

Judo          (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)                                                                                               

Judo spor dalının; genel ve özel teknik uygulamasının teorik ve uygulamalı olarak pekiştirilmesine yönelik kavramların incelenmesi, taktik uygulamaları ve kondisyon çalışmalarını içerir.

 

Ders Kitabı:

 • Judo Teknik-Taktik Kondüsyon, Ümit Uaratu, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Judo, Hakan Kaplan, Marmara Kitabevi, Bursa, 1993.
 • Judo Eğitimi El Kitabı, Hazırlayan: Nelmettin Karabulut, Judo ve Karate Federasyonu Yayınevi, Ankara, 1988.

 

 

Atıcılık    (T: 3, U: 0,  AKTS: 5)  

                                                                                                         

Atıcılık sporu ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin öğretimi konuları ele alınmaktadır.

 

Ders Kitabı:

 • Atıcılık ve Atış Sporu, Harun Sağlam, Hakan Genç, Düet Reklam Basım Yayın, Ankara, 2007.